INFORMACJE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

WIDEX 
W firmie Widex (Widex A/S i wszystkich jej spółkach zależnych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego) szanujemy prywatność wszystkich osób, które powierzają nam dane osobowe.

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie zgodnie z niniejszymi Informacjami o ochronie prywatności i obowiązującymi rozporządzeniami prawnymi, którym podlegamy, w szczególności zgodnie z Regulacjami o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 („RODO”) i krajowymi przepisami o ochronie danych (łącznie nazywanymi „Ustawodawstwem o ochronie danych”).

ZAKRES NINIEJSZYCH INFORMACJI O OCHRONIE PRYWATNOŚCI
Niniejsze Informacje o ochronie prywatności dotyczą wyłącznie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych na naszych witrynach internetowych. Jeżeli współdziałasz z jedną z naszych innych firm lub korzystasz z innego sklepu – np. używasz naszych produktów lub wypełniasz jednorazową ankietę – prosimy o zapoznanie się z informacjami udostępnionymi w danej lokalizacji lub za pomocą innych odpowiednich metod. 

JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY ORAZ W JAKI SPOSÓB JE GROMADZIMY?
Możesz zawsze odwiedzać nasze witryny internetowe i korzystać z nich bez podawania nam żadnych danych osobowych, jednak oferujemy kilka opcjonalnych usług, które wymagają rejestracji. Rodzaj gromadzonych przez nas danych osobowych zależy od sposobów korzystania z konkretnych usług oferowanych przez naszą firmę. Ogólnie korzystamy z danych kontaktowych obejmujących imię i nazwisko, adres e-mail i adres pocztowy. Możemy również gromadzić poufne dane osobowe dotyczące stanu zdrowia, jeśli je nam przekażesz. Dane osobowe gromadzimy również podczas przeglądania naszych witryn internetowych, w tym celu używamy plików cookie i podobnych metod. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej oddzielnej Polityce dot. plików cooki.

CELE I PODSTAWY PRAWNE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Korzystając z jednego z naszych formularzy kontaktowych w celu przekazania nam danych osobowych, wyrażasz zgodę na przekazanie swoich danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu, zapewnienia dostępu do żądanej usługi lub uzyskania odpowiedzi na swoje pytanie (RODO art. 6(1)(a) i art. 9(2)(a)).

Jeśli chcesz otrzymać wyniki badań słuchu online na swoją skrzynkę e-mail, wymagana jest twoja zgoda na przesłanie tych informacji na podany adres e-mail (RODO art. 6(1)(a) i art. 9(2)(a)). Wyniki testów usuwamy natychmiast po wysłaniu ich na podany adres e-mail. Firma Widex nigdy nie ujawnia wyników testów słuchu nikomu poza Tobą. Ponadto na naszej witrynie internetowej możesz zawsze wykonać test słuchu bez podawania żadnych danych identyfikacyjnych.

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z nami (dane kontaktowe zawarto poniżej); nie wpływa to na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które przeprowadziliśmy wcześniej. 

Jeśli chcesz, abyśmy się z Tobą skontaktowali lub skontaktowali Cię z protetykiem słuchu, uznajemy, że uzyskaliśmy prośbę o podjęcie kroków, które mogłyby doprowadzić do zawarcia umowy z protetykiem słuchu (RODO art. 6(1)(b)). W takich przypadkach wykorzystujemy twoje dane osobowe w celu ułatwienia nawiązania kontaktu z protetykiem słuchu oraz w celu ujawnienia twoich danych kontaktowych protetykowi słuchu lub protetykowi słuchu znajdującemu się w pobliżu wskazanego przez Ciebie adresu.
W przypadku aktywnego zainteresowania produktami lub usługami firmy Widex (np. w przypadku prośby o kontakt z protetykiem słuchu lub subskrypcji biuletynu) możemy wykorzystać i zachować niektóre dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego oraz w celu oceny skuteczności naszych działań na rzecz pozyskania klientów, co uważamy za nasz uzasadniony interes w kontekście przedsiębiorstwa komercyjnego (RODO art. 6(1)(f)). 

Gromadzimy i przechowujemy dane techniczne dotyczące korzystania z naszych witryn internetowych w celu utrzymania, ochrony i ulepszania naszych witryn internetowych, co uważamy za działanie leżące w naszym uzasadnionym interesie (RODO art. 6(1)(f)). 

KOMU PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE? 
Dane osobowe przekazujemy innym osobom tylko w niezbędnym zakresie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Dane osobowe wymieniane są między odpowiednimi podmiotami w obrębie firmy Widex, gdy jest to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszych Informacjach o ochronie prywatności.  

Dane osobowe możemy ujawnić zewnętrznym usługodawcom działającym zgodnie z naszymi instrukcjami w celu uzyskania wsparcia technicznego, oceny przydatności naszych witryn internetowych lub realizacji innych rodzajów usług administracyjnych bądź technicznych, które są wykonywane w ramach naszej działalności. Określeni zewnętrzni dostawcy usług nie będą ujawniać ani przetwarzać danych osobowych do własnych celów, a firma Widex gwarantuje, że dostawcy zapewniają wystarczający poziom ochrony w odniesieniu do bezpieczeństwa i poufności danych osobowych, do których mogą mieć dostęp.  

Dane kontaktowe udostępniamy zewnętrznemu protetykowi słuchu w pobliżu miejsca wskazanego przez Ciebie na twoją wyraźna prośbę o kontakt ze strony protetyka słuchu.
Niektóre informacje dotyczące korzystania z urządzenia lub witryny internetowej możemy przekazywać zewnętrznym dostawcom usług w celach analitycznych za pomocą plików cookie lub podobnych technik. Informacje te udostępniamy wyłącznie, gdy zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Zrezygnować można w każdej chwili, a dodatkowe informacje na ten temat zawarto w
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
Gromadzone przez nas dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazując dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, zapewniamy, że przestrzegamy obowiązujących wymogów prawnych oraz stosujemy standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską lub inne umowy zatwierdzone przez właściwe organy. 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE? 
Dane osobowe przechowujemy wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały one zgromadzone, w tym do celów spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. 

Dane zdrowotne gromadzone podczas przeprowadzania badania słuchu online (jeśli otrzymaliśmy prośbę o przesłanie ich wyników pocztą e-mail), są usuwane natychmiast po wysłaniu wiadomości e-mail na podany adres. Firma Widex nigdy nie ujawnia wyników testów słuchu nikomu poza Tobą. 

W przypadku aktywnego zainteresowania produktami lub usługami firmy Widex (np. w przypadku prośby o kontakt z protetykiem słuchu lub subskrypcji biuletynu) możemy wykorzystać i zachować niektóre dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego. Może w dowolnym momencie poprosić nas o zaprzestanie wysyłania takich wiadomości lub wypisanie z list dystrybucyjnych. W takich przypadkach przestajemy przesyłać informacje marketingowe i niezwłocznie usuwamy dane kontaktowe, o ile nie będą one wymagane do realizacji umowy lub zapewnienia dostępu do naszych usług. 

Wszystkie pozostałe dane osobowe uzyskane na naszych witrynach internetowych przechowujemy przez okres maksymalnie trzech miesięcy, co pozwala nam na realizację późniejszych zapytań użytkowników i monitorowanie funkcjonowania naszych witryn internetowych.

PRAWA OSOBY PRZEKAZUJĄCEJ DANE
W określonych okolicznościach masz prawo do:

a) Uzyskania dostępu do swoich danych osobowych. Umożliwia to uzyskanie szczegółów dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych oraz otrzymania kopii danych osobowych danego użytkownika posiadanych przez nas.

b) Skorygowania swoich danych osobowych, jeżeli informacje te są niekompletne lub niedokładne.

c) Usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy nie ma powodu do ich przetwarzania. Użytkownik ma również prawo do zwrócenia się z prośbą o usunięcie swoich danych osobowych, w przypadku gdy nie wyraża zgody na ich przetwarzanie (patrz poniżej).

d) Niewyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji gdy przetwarzamy dane osobowe w oparciu o uzasadniony interes (lub interes innych stron), a użytkownik uważa, że w szczególnej sytuacji wykorzystanie przez nas danych osobowych nie jest uzasadnione. W takich przypadkach zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, o ile nie będą istnieć uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania. W dowolnym czasie możesz sprzeciwić się wykorzystaniu swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

e) Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. To prawo umożliwia wstrzymanie przetwarzania danych osobowych na czas ustalenia, czy istnieją podstawy do poprawienia lub usunięcia ich lub kiedy chcesz, abyśmy zachowali dane osobowe, które powinny zostać usunięte. 

f) Przekazania danych osobowych innym osobom; pod warunkiem że przetwarzanie danych jest zautomatyzowane, masz prawo do otrzymania kopii danych, które podano w formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego (przenośność danych). 

W celu skorzystania z dowolnego prawa (lub praw), o których mowa powyżej, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres sar@widex.com lub listownie na adres: Widex AS, Nymøllevej 6, DK - 3450 Lynge Att. RODO

W JAKI SPOSÓB POWIADAMIAMY O ZMIANACH W NINIEJSZEJ INFORMACJI O OCHRONIE PRYWATNOŚCI?
Niniejsze Informacje o ochronie prywatności mogą okazjonalnie modyfikowane. Po aktualizacji ich najnowsza wersja zostanie zamieszczona na tej stronie. 

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FIRMĄ WIDEX W PRZYPADKU PYTAŃ?
W przypadku pytań związanych z niniejszymi Informacjami o ochronie prywatności prosimy o kontakt z menedżerem ds. ochrony danych osobowych firmy Widex pod adresem GDPR@widex.com  
Istnieje również możliwość złożenia skargi do Datatilsynet w Danii, głównego organu nadzorczego firmy Widex, lub do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych.
 
Widex A/S
Nymoellevej 6
DK – 3540 Lynge
Dania
 

Skontaktuj się z nami

Masz nam coś do przekazania? Prosimy o kontakt z firmą Widex. Skontaktuj się z nami

Wybierz kraj/region

Widex Poland Sp. z.o.o.
Ślęza, ul. Szyszkowa 4
55-040 Kobierzyce
Email: widex@widex.com.pl

Widex Regional Operation Center EMEA Sp. z.o.o.
Graniczna 8A, DC1,
54-610 Wrocław, Polska
NIP: 8961538704
Email: roc@widex.com